1399/5/21 سه‌شنبه
دوشنبه 27 دی 1400   19:32:26
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 27 دی 1400 14:44:12
امكانات صفحهبيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
یکشنبه 15 فروردین 1400
به استناد بند ب ماده 82 ق.م.ع.ک مصوب 1366 اداره کل استاندارد اردبیل در نظر دارد تعدادی لوازم اقساطی (مانده نمونه آزمایشگاهی) را از طریق مزایده به فروش رساند. علاقمندان به شرکت در این مزایده می توانند به سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا به پشتیبانی آدرس بانک ملت شعبه مرکزی مابین سرچشمه و بازار طبقه سوم آقای رضانژاد مراجعه فرمایند. از تاریخ 95/12/9 به مدت 10 روز حداکثر تا وقت اداری مورخه  95/12/19 نسبت به مشاهده اجناس و ارائه پیشنهادات خود به سامانه مراجعه و قیمت های پیشنهادی را به دبیرخانه اداره کل ارائه فرمایند.
مدارک و تاریخ بازگشایی پیشنهادات:
1- تاریخ بازگشایی پاکت روز چهارشنبه 95/12/21 راس ساعت 11 در محل اداره کل انجام خواهد شد.
2- قیمت کارشناسی لوازم اقساطی(قیمت پایه): 218350000 ریال می باشد.
3- واریز مبلغ 20000000ریال به عنوان سپرده به شماره حساب تمرکز وجوه سپرده 2175440808006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ضمنا هزینه کارشناس رسمی دادگستری و هزینه چاپ آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
.