مشارکت الکترونیکی
تا چه میزان از عملکرد اداره کل استاندارد اردبیل در ارائه خدمات آموزش استانداردسازی رضایت دارید؟
   
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد


تا چه میزان از عملکرد اداره کل استاندارد اردبیل در ارائه خدمات آموزش استانداردسازی رضایت دارید؟
   
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد


تا چه میزان از عملکرد اداره کل استاندارد اردبیل در ارائه خدمات آموزش استانداردسازی رضایت دارید؟
   
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد


تا چه میزان از عملکرد اداره کل استاندارد اردبیل در ارائه خدمات آموزش استانداردسازی رضایت دارید؟
   
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد


تا چه میزان از عملکرد اداره کل استاندارد اردبیل در ارائه خدمات آموزش استانداردسازی رضایت دارید؟
   
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد


تا چه میزان از عملکرد اداره کل استاندارد اردبیل در ارائه خدمات آموزش استانداردسازی رضایت دارید؟
   
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد


تا چه میزان از عملکرد اداره کل استاندارد اردبیل در ارائه خدمات آموزش استانداردسازی رضایت دارید؟
   
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد