1399/11/7 سه‌شنبه
شماره تماس با اداره کل استاندارد: 8-04533741156
ردیف


نام مسئول خدمت(آقایان/ خانمها) عنوان مسئولیت محل استقرار شماره داخلی شماره تلفن
همراه
رایانامه
1 هاشم علائی مدیرکل طبقه دوم- اتاق 25 201 09141560614 h.alaei@isiri.gov.ir
2 داود سرخانی مقدم معاون منابع انساني و امور پشتيباني طبقه اول- اتاق 13 244 09145994128 davood.moghadam64@gmail.com
3 حسنعلی حسین پور سرپرست معاونت ارزیابی انطباق طبقه اول- اتاق 15 212 09144541970 h.hoseinpour@isiri.gov.ir
4 محمدعلی عیسی زاده مسئول دفتر مدیرکل طبقه دوم- اتاق 25 201 09149512171 m.esazadeh@isiri.gov.ir
5 فرزین ساجد اردبیلی رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد طبقه اول- اتاق 18 218 09143548602 F.sajed@isiri.gov.ir
6 بابک زارعی رئیس اداره امور آزمایشگاهها طبقه همکف- اتاق 2 227 09145981810 b.zaree@ isiri.gov.ir
7 شهین شرافتخواه آذری رئیس اداره استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد طبقه همکف- اتاق 5 215 09144525828 sh.sherafatkhah@isiri.gov.ir
8 داود سرخانی مقدم رئیس اداره امور مالی طبقه اول- اتاق 13 244 09145994128 davood.moghadam64@gmail.com
9 حسنعلی حسین پور رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت طبقه اول- اتاق 18 210 09144541970 h.hoseinpour@isiri.gov.ir
10 امیر فدا رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات طبقه اول- اتاق 16 211 09141556245 a.fada@isiri.gov.ir
11 جعفر محمدی ادیب رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها طبقه همکف - اتاق 6 205 09149886205 jafarmohammadiadib@ gmail.com
12 سیروس حکمت جو رئیس اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد طبقه دوم- اتاق 26 252 09141977727 s.hekmatjoo@isiri.gov.ir
13 جعفر محمدی ادیب مسئول حراست طبقه همکف- اتاق 6 205 09149886205 jafarmohammadiadib@gmail.com
14 عظیم حیدرزاده اردبیلی مسئول امور اداری طبقه همکف- اتاق 1 245 09143583169 a.heidarzadeh@isiri.gov.ir
15 احمدعلی فرهمند مسئول نمایندگی شهرستان بیله سوار نمایندگی شهرستان بیله سوار - 09144540896 a.farahmansd@isiri.gov.ir
16 مریم اصغری کیان کارشناس مسئول امور استاندارد، صنایع کشاورزی، سلولزی و غذایی طبقه اول- اتاق 12 216 09143544609 Maryam.akian@gmail.com
سمیه اسماعیلی دبیر میز خدمت، دبیر طرح طاها و کارگزینی طبقه همکف- اتاق 7 238 09147056904 esmaili.s62@gmail.com